شرایط دریافت وام برای خرید سهام تجاری با تخفیف در پروژه فردوس

مجتمع تجاری - مسکونی فردوس (طراح عصرگرافیک)